Skip to main content
Diep Vu Locker

Diep Vu

Happy Thanksgiving!
Happy Thanksgiving!
Notes
Calendar

Schedule

4th period Viet 1 Heritage
5th period Viet 2 Heritage
6th period Viet 3 Heritage
7th period Viet 1 Regular

 

A Little Bit About Me

Sau khi lấy bằng cử nhân tại trường đại học San Jose State và đang khi theo học chương trình sư phạm tại trường đại học University of San Francisco, tôi bắt đầu dạy học tại học khu trung học East Side từ năm 2006 tại hai trường Evergreen Valley và Piedmont Hills. Sau một thời gian nghỉ dạy, tôi trở lại việc giảng dạy tại trường trung học James Lick từ năm 2012. Hiện tại tôi đang dạy các lớp tại hai trường Oak Grove và Piedmont Hills. Ngoài việc giảng dạy tiếng Việt, tôi còn đứng lớp dạy toán hoặc Anh ngữ (ELD) trong mùa hè.